PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle contacten en overeenkomsten met Seveco Logistics gevestigd Wilhelmina Sangersstraat 37, 5803AV te Venray.

Seveco Logistics beoogt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en spant zich er voor in om aan de geldende wet en regelgeving omtrent privacy waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Uw persoonsgegevens beperkt verwerken, enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en respecteren.

Als Seveco Logistics zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover kunt u uiteraard contact met ons opnemen middels de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Cookies

Seveco Logistics gebruikt technische en functionele cookies evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Deze informatie wordt anoniem verwerkt en helpt ons onze website en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op onze gebruikers. Tevens kunnen wij cookies gebruiken om te registreren wanneer gebruikers specifieke pagina’s bezoeken, met als doel om in de toekomst meer doelgericht te adverteren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens

Seveco Logistics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, website en/of omdat u deze actief aan ons heeft verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstellingen;

 • Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Communicatie over de opdracht, afspraken en/of wijziging(en) daarvan;
 • Administratieve doeleinden;
 • Acquisitie en Relatiebeheer;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Seveco Logistics de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken;

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer (zakelijk);
 • E-mailadres (zakelijk);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Uw persoonsgegevens worden door Seveco Logistics opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

Seveco Logistics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Seveco Logistics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijzondere persoonsgegevens / minderjarigen

De website van Seveco Logistics heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat per direct de verzamelde gegevens verwijderd kunnen worden.

Bewaartermijn

Seveco Logistics bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sevecologistics.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan een dergelijk verzoek.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op middels het e-mailadres of telefoonnummer onderaan deze pagina.

De regels omtrent bescherming van persoonsgegevens kunnen altijd veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De meest actuele versie kunt u altijd terug vinden op onze website.

Contact gegevens

 Seveco Logistics
Wilhelmina Sangersstraat 37
5803 AV, Venray
Contactpersoon: S. Vermeulen
Telefoonnummer: +31 (0)478 441 001
E-mailadres: info@sevecologistics.com

Versie: PV-SV-JUN2022